תקנון

תקנון

קרן משפחת רפפורט (The Rappaport Family Foundation) ומגזין "לאשה"
תקנון פרס רפפורט לאשה מחוללת שינוי

פרק 1: הפרס
1. פרס רפפורט לאשה מחוללת שינוי ("הפרס") יוענק החל משנת 2013 לשתי נשים אשר עשייתן במרחב הציבורי, החברתי, הקהילתי ו/או הכלכלי בישראל הינה יוצאת דופן, ראויה לציון ומהווה השראה ומופת לנשים באשר הן.

2. סכום הפרס:

2.1 פרס ראשון בסך של 50,000 דולר יוענק לזוכה בגין מפעל חיים ו/או עשייה מחוללת שינוי ופורצת דרך רבת שנים;

2.2. פרס שני בסך של 25,000 דולר יוענק לזוכה המצויה בתחילת דרכה בגין יוזמה מחוללת שינוי.

3. קריטריונים לקבלת הפרס

3.1. עשייה אישית ייחודית ופורצת דרך בעלת השפעה ו/או פוטנציאל השפעה רחב במישור הציבורי, החברתי, הקהילתי ו/או הכלכלי בישראל בכלל ותרומה לקידום הנשים בישראל בפרט;

3.2. המועמדת תושבת ישראל, אשר מרבית עשייתה החברתית, ציבורית, קהילתית ו/או כלכלית מתבצעת בארץ;

4. הפרס יוענק לשתי זוכות, אחת לשנה בלבד ולא יוענק למוסדות או לארגונים.
5. לוועדה תהא אפשרות לחלק את הפרס בין מספר נשים.

פרק 2: מועמדות לפרס

6. מועמדת לפרס תהא תושבת ישראל, אשר מרבית עשייתה החברתית, ציבורית, קהילתית ו/או כלכלית מתבצעת בארץ.

7. מי שזכתה בחמש השנים שקדמו למתן הפרס בפרס מרכזי בארץ או בחו"ל (פרס ישראל ו/או כל פרס אחר מעל לסכום של 20,000$) לא תוכל להגיש מועמדותה בגין אותה עשייה בגינה זכתה לפרס.

8. מי שקיבלה בעבר פרס מהקרן, לא תוכל להגיש מועמדותה בשנית.

9. לוועדה האפשרות להציע מועמדות הראויות מטעמה לקבלת הפרס.

10. מועמדות לקבלת הפרס ניתן יהיה להגיש החל מיום 16 בנובמבר 2012, למשך 45 יום. הוועדה תהא רשאית להאריך את המועד להגשת מועמדות ובמידה ותעשה כן, תפרסם זאת בהודעה באתר הפרס ובהודעה בעיתונות.

11. במקרה בו למי מחברי הוועדה ישנו עניין אישי במועמדותה או בזכייתה של מי מהמועמדות, חבר ועדה זה ייתן על כך גילוי בפני יתר חברי הוועדה וכן יימנע מלהצביע עבור אותה המועמדת.

12. המידע אודות המועמדות יהיה חסוי.

פרק 3: הוועדה והמרכז האדמיניסטרטיבי

13. בחירת המועמדות המומלצות לפרס תתבצע על ידי ועדת פרס רפפורט לקידום מצוינות נשית בשיתוף עם מגזין "לאשה" (להלן "הוועדה").

14. הרכב הוועדה – הינו כמצוין בנספח א' לתקנון.

15. תפקידי הוועדה:

15.1. הועדה תקבע את הזוכה בפרס מדי שנה ולצורך כך תבצע מיון של המועמדות השונות בסיוע המרכז המקצועי של הוועדה.

15.2. הוועדה תתייעץ עם גורמים נוספים כראות עיניה.

15.3. בכל ישיבה של הוועדה ייערך פרוטוקול, המידע אודות המועמדות יהיה חסוי.

16. המרכז המקצועי של הוועדה – הינו כמצוין בנספח א' לתקנון.

17. תפקידי המרכז המקצועי:

17.1. פרסום קול קורא, וטופס בקשה למועמדים להגשת הבקשות.

17.2. ריכוז קבלת שמות מועמדות וטופסיהן.

17.3. ביצוע הניפוי הראשוני של מועמדות שלא עמדו בתנאי סף.

17.4. את רשימת המועמדות אשר לדעת המרכז המקצועיאינן עומדות בתנאי הסף כאמור, יעביר ליו"ר הוועדה, לשם בדיקה ואישור ההחלטה.

17.5. פנייה למועמדות לגבי בקשות שלא מולאו כנדרש לצורך הבהרה ו/או הוספה ו/או הורדה ו/או הנמקה וכו'.

17.6. הודעה למועמדות אשר מועמדותן הוגשה ונמצאה ראויה להעברה לוועדת הפרס והעברת החלטות הוועדה למועמדות.

18. ארגון טקס חלוקת הפרסים - ארגון הטקס יעשה ע"י קרן משפחת רפפורט.

19. המרכז האדמיניסטרטיבי של הוועדה – ייבחר על ידי מגזין "לאשה".

פרק 4: נהלים להגשת הצעות לפרס
20. רשות להגשת מועמדות:

20.1. כל אדם רשאי להציע אדם אחר למועמדות לפרס, לא יתקבלו הצעות של מועמדות המציעות את עצמן.

20.2. ההצעות לשמות המועמדות תבואנה מטעם אישים ולא מטעם מוסדות או ארגונים.

21. הגשת הצעות בכתב:

21.1. כל הצעת שם מועמדת תוגש בכתב בעברית או באנגלית ובליווי חומר מסייע לבדיקת המועמדת, כמפורט בסעיף 3 לפרק זה.

21.2. מערכת עיתון "לאשה" תפרסם "קול קורא", המזמין הגשת הצעות למועמדות לפרס, עד תאריך נקוב, אשר יפורסם בשני עיתונים יומיים, Ynet, פייסבוק, מגזין לאשה" ואתר "לאשה". כמו כן, יפורסם "קול קורא" על ידי מערך יחסי הציבור של מגזין "לאשה".

22. הצעת מועמד לפרס תכלול:

22.1. קורות חיים מתומצתים של המועמדת;

22.2. תיאור ההישגים בעשייה החברתית, ציבורית, קהילתית ו/או כלכלית (וכן הסיבה לכך שעשייתה זו ראויה לקבלת הפרס) בצירוף אסמכתאות ככל הניתן;

22.3. עד שלושה מכתבי המלצה, בלבד.

22.4. הצהרת המועמדת כי לא הורשעה בעבירה אשר יש עמה קלון

22.5. צילום תעודת זהות

23. את הבקשות יש לצרף לפי ההנחיות המופיעות באתר "לאשה" ובאתר פרס רפפורט של קרן משפחת רפפורט אשר מוקם בימים אלה בכתובת: Woman.Rappaport-Prize.org.il.

24. את הבקשות יש להגיש עד המועד הרשום בקול הקורא.
 
פרק 5: הליך בחירת המועמדות

25. קביעת הליך הבחירה תהא נתונה לשיקול דעת הוועדה.

26. הליך הבחירה יפורסם מדי שנה כנספח לתקנון, לא יאוחר מחודש אוקטובר של אותה שנה.

27. ההכרזה על רשימת המועמדות הסופית תינתן לא יאוחר מחודש דצמבר של אותה שנה.

פרק 6: הענקת הפרס

28. הפרס יוענק במסגרת טקס הענקת פרסי רפפורט האחרים בתחומים שונים ויוגש על ידי נציגי קרן רפפורט ונציגי "לאשה" (הפרסים האחרים שיוענקו באותו טקס הם פרס רפפורט לאמנות בשיתוף פעולה של מוזיאון ת"א לאומנות ופרס רפפורט למחקר ביו רפואי בשיתוף פעולה של מכון רפפורט בטכניון).

29. למעמד הענקת הפרס יוזמנו מקבלות הפרס, בני משפחותיהן ונציגי הארגונים בהן פעילות המועמדות (ככל שישנם).

פרק 7: הוראות כלליות

30. ההודעה על שמות הזוכות תפורסם לפני מועד הענקת הפרס, בעיתון "לאשה", באתר "לאשה" וכן על ידי מערך יחסי הציבור של עיתון "לאשה".

31. הפרס הראשון יוענק בחודש מרץ בשנת 2013, ולאחר מכן מדי שנה.

32. עשייתן של שתי הזוכות תתועד בסרטון אשר יופק וייערך במימון קרן משפחת רפפורט ויוקרן במעמד טקס הענקת הפרס.

33. אם בשנה מסוימת לא יימצאו, לדעת וועדת הפרס, 2 מועמדות ראויות לפחות, ידחה מתן הפרס לשנה הבאה.

34. הפרס יוענק באירוע חגיגי, של מתן פרסי רפפורט, על ידי נציגי קרן משפחת רפפורט ונציגי עיתון "לאשה", ואשר ייתן ביטוי למטרות הפרס.

35. הפרס יינתן למועמדת על בסיס תרומתה הייחודית, ללא הבדל גזע, דת, מין ולאום, וכמו כן ללא התייחסות לשיוכה למוסד מסוים.

36. למועמדת תהא נתונה הזכות למשוך מועמדותה בכל אחד משלבי סינון המועמדות, ובלבד שמשיכתה תיעשה עד 7 ימים לפני פתיחת הליך ההצבעה בוועדת הפרס.

37. במקרים של חשש לניגוד עניינים, יועלה הנושא לוועדה שתטפל באופן פרטני בכל טענה.

38. ועדת הפרס תהיה רשאית לבטל את התמודדותה של כל מועמדת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומועמדות לפרס מוותרות מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי ועדת הפרס, קרן משפחת רפפורט ומגזין "לאשה".

39. במקרים של חשש לניגוד עניינים, יועלה הנושא לוועדת הפרס, אשר תכריע באופן פרטני בכל טענה, בהצבעה אשר תתקבל ברוב יחסי. הכרעתה של וועדת הפרס תהא סופית.

40. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

41. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, ככל שיחולו בקשר עם ההשתתפות תחרות או הזכייה בה, יחולו על המועמדת ו/או על הזוכה, לפי העניין והקשרו, וישולמו על ידה. מובהר, כי קרן משפחת רפפורט ומגזין "לאשה" ו/או מי מטעמם לא ישאו בתשלום מס כלשהו בקשר עם הזכייה.

שיפוי ואחריות

42. כל מועמדת מתחייבת כי במידע שמסרה לוועדה ושעל בסיסו נשקלה מועמדותה הוא אמיתי ומדויק והיא רשאית למסרו.

43. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי וועדת הפרס, קרן משפחת רפפורט ו/או מגזין "לאשה" לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למועמדת עקב תקלה ו/או טעות ו/או עקב מסירת מידע שגוי או שהמועמדת לא הייתה רשאית למסרו.

44. ההשתתפות היא באחריותה של המועמדת, וועדת הפרס, קרן משפחת רפפורט ו/או מגזין "לאשה" לא ישאו באחריות בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למועמדת, הקשורים במישרין ו/או או בעקיפין עם הצעת המועמדות או עם הזכייה.

45. המועמדת פוטרת בזאת את מגזין "לאשה" ואת קרן משפחת רפפורט, מנהליהם, עובדיהם ומי מטעמם, מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם ההשתתפות (או אי ההשתתפות) ו/או הזכייה, ולא תהיה זכאית לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

46. המועמדת מצהירה כי התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או ביטול.

47. המועמדת תישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ותפצה ו/או תשפה, לפי העניין, את מגזין "לאשה" ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או את קרן משפחת רפפורט, מנהליה ו/או עובדיה, ו/או את ועדת הפרס ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן והוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנובעת מעשה ו/או מחדל שלא כדין, הקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.

48. בתום שנה ממועד מתן הפרס הראשון תתקיים בחינה לגבי הצלחת מתן הפרס ואופן הפעלתו בעתיד, הקריטריונים לקיומו וכו'.