הוראות להגשת מועמדות – מתוך תקנון הפרס

הוראות להגשת מועמדות – מתוך תקנון הפרס

הגשת מועמדות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל Rappaport@laisha.co.il

פרק 4: נהלים להגשת הצעות לפרס

1. רשות להגשת מועמדות:

1.1.             כל אדם רשאי להציע אדם אחר למועמדות לפרס, לא יתקבלו הצעות של מועמדות המציעות את עצמן.

1.2.             ההצעות לשמות המועמדות תבואנה מטעם אישים ולא מטעם מוסדות או ארגונים.

2. הגשת הצעות בכתב:

2.1.             כל הצעת שם מועמדת תוגש בכתב בעברית או באנגלית ובליווי חומר מסייע לבדיקת המועמדת, כמפורט בסעיף 3 לפרק זה.

2.2.             מערכת עיתון "לאשה" תפרסם "קול קורא", המזמין הגשת הצעות למועמדות לפרס, עד תאריך נקוב, אשר יפורסם בשני עיתונים יומיים, Ynet, פייסבוק, מגזין לאשה" ואתר "לאשה". כמו כן, יפורסם "קול קורא" על ידי מערך יחסי הציבור של מגזין "לאשה".

3. הצעת מועמד לפרס תכלול:

3.1.             קורות חיים מתומצתים של המועמדת;

3.2.             תיאור ההישגים בעשייה החברתית, ציבורית, קהילתית ו/או כלכלית (וכן הסיבה לכך שעשייתה זו ראויה לקבלת הפרס) בצירוף אסמכתאות ככל הניתן;

3.3.             עד שלושה מכתבי המלצה, בלבד;

3.4.             הצהרת המועמדת כי לא הורשעה בעבירה אשר יש עמה קלון;

3.5.             צילום תעודת זהות.

4. את הבקשות יש לצרף לפי ההנחיות המופיעות באתר "לאשה" ובאתר זה.

5. את הבקשות יש להגיש עד המועד הרשום בקול הקורא.